ติดต่อผู้บริหาร

ติดต่อผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

โทรศัพท์

โทรสาร

e-Mail Address

นายปัญญา ชูพานิช

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

0-2215-4545

0-2216-7395

punya.chu@otp.go.th

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 0-2215-9889  0-2216-5559  wilairat.sir@otp.go.th

นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

0-2216-4779

0-2216-7395

surapong.mea@otp.go.th

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช

นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ

0-2216-3265

0-2216-5559

wijit.nim@otp.go.th

นางผาณิต มั่งมี

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

0-2216-4167

0-2216-4167

 Phanit.mun@otp.go.th

นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร

รักษาการผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก

0-2216-6494

0-2215-1535

 surapong.mea@otp.go.th

นายเริงศักดิ์  ทองสม

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

0-2215-1151

0-2215-1469

roengsak.ton@otp.go.th

นางสาวลักษณวดี ธนามี

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

0-2215-4672

0-2216-4656

 Luksanawadee.tan@otp.go.th

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

0-2215-2435

0-2215-2435

surapong.mea@otp.go.th

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย

0-2216-3480

0-2216-3481

Athibhu.chi@otp.go.th

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

0-2215-4467

0-2215-4498

 Athibhu.chi@otp.go.th

นายจิรโรจน์  ศุกลรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค

0-2215-3526

0-2215-3526

 jiraroth.suk@otp.go.th

นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2216-3485

0-2216-3485

Pinyada.ahe@otp.go.th

นายบัญชา มณีคำ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2216-2567

0-2216-2567

Bancha.man@otp.go.th