ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO ประจำ สนข.)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO ประจำ สนข.)

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมประจำ สนข. (DCIO ประจำ ส...

คำสั่ง สนข. ที่ 100 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมประจำ สนข.

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ สนข.

คำสั่ง สนข. ที่ 101 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรมประจำ สนข.

อ่านต่อ

คำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สนข.

คำสั่ง สนข. ที่ 102/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของ สนข.

อ่านต่อ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO ประจำ สนข.)

    ชื่อ - นามสกุล :  นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เบอร์โทร :   0 2215 9885 เบอร์โทรสาร : 0 2216 5559 e-Mail : wilairat.sir@ot...

อ่านต่อ

นโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

ไฟล์แนบ : แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2561-2564  ไฟล์แนบ : แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2557-2559 (ฉบับทบทวน)

อ่านต่อ

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2565) ปรับปรุง ณ เดือนพฤษภาคม 2564 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563-2565) / ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผ...

อ่านต่อ

ตัวชี้วัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 - การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558  - การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

อ่านต่อ

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021) - พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560   (ที่มา : http://www.depa.or.th) - แนวทางการพัฒนาเว็...

อ่านต่อ