นโยบายและแผนการขนส่งทางราง

นโยบายและแผนการขนส่งทางราง

ความคืบหน้าการดำเนินงานร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และการจัดตั้งกร...

1. มติคณะรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติ และร่างกฎกระทรวง     1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559     1.2 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)     1.3 ร่า...

อ่านต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (กันยายน 2561)

ไฟล์แนบ : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า (กันยายน 2561)

อ่านต่อ

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

ไฟล์แนบ : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (มีนาคม 2561)

อ่านต่อ

แผนแม่บทขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ ...

- Blueprint M-MAP2 - JICA Transport Development in Thailand - Presentation    1. Thailand's Rail Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022    2. Japan's Urban Railway and Master Plan    3.&nb...

อ่านต่อ

แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรองในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP)

ไฟล์แนบ : แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลสายหลักและสายรองในกรุงเทพฯและปริมณฑล (M-MAP)  (PDF)  

อ่านต่อ