ระดับประเทศ

ระดับประเทศ

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

- แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง มกราคม 2562

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายใต้แผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะว...

แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมภายใต้แผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

อ่านต่อ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580

ไฟล์แนบ :  1. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นเร่งด่วน และยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564  [PDF] [PPT] 2. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ...

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3

ไฟล์แนบ : แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan)

ไฟล์แนบ : แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 1. หนังสือเสนอ ปลัดกระทรวงคมนาคม 2. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) เพื่อขับเคลื...

อ่านต่อ

รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2560 (IMD)

Internation Institute for Management Development (IMD) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี 2560 และได้ประกาศผลการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม 2560 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในฐานะองค์กรพันธมิตรของ IMD ได้เผยแพร่รายงานการจ...

อ่านต่อ

การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   1. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร    1.1 เนื่องจากการกำหนดเขตพื้นที่และกิจกรรมที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพ...

อ่านต่อ

แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่...

แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ไฟล์แนบ :  1. หนังสือเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ 2. หนังสือเสนอปลัดกระทรวงคมนาคม 3. รายละเอียดแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาค...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศฯ

ไฟล์แนบ : แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ ในมิติเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

อ่านต่อ