กฎหมายด้านการขนส่งและจราจร

กฎหมายด้านการขนส่งและจราจร

กฎหมายด้านการขนส่งทางอากาศ

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่12) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออาอากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521

อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540...

อ่านต่อ

กฎหมายด้านการขนส่งทางบก

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ....

อ่านต่อ

กฎหมายในความรับผิดชอบของ สนข.

ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่อง มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบขนส่งสาธารณะ กฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรา 29 (1)(2)และ(4) พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจ...

อ่านต่อ

กฎหมายด้านการขนส่งทางน้ำ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 65ก ลว.22 ต.ค. 2547) พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการเดินเรื...

อ่านต่อ