ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
กรมเจ้าท่า (จท.)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
กรมทางหลวง (ทล.)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
กรมการขนส่งทางราง (ขร.)

 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.)
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส.)

 

หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

 

เว็บไซต์ส่วนราชการระดับกระทรวง 19 กระทรวง

สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม

 

หน่วยงานภายนอก

สำนักงาน ก.พ.  
กพร.      
       
ลิงค์แนะนำ      
Tram  
 
 
       

 

 

 

หมวดหมู่