ระบบตั๋วโดยสารร่วม

ระบบตั๋วโดยสารร่วม

รายงานศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าฯ

ไฟลน์แนบ : รายงานศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการตั๋วร่วม พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการตั๋วร่วม พ.ศ.2563

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบหลังการดำเนินงาน (Post-Evaluation) การนำระบบตั๋...

รายงานผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบหลังการดำเนินงาน (Post-Evaluation) การนำระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน

อ่านต่อ

ข้อมูลร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

1. ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การบริการจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 3. Checklist ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 4. การวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ....

อ่านต่อ

คลิปการ์ตูนแนะนำระบบตั๋วร่วม (ThaiCommonTicket)

อ่านต่อ

มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

1. หนังสือ คค. เสนออนุมัติโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั่วร่วม (คค ปคร 0805.4/73 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554) 2. หนังสือ สลค. แจ้งมติ ครม. อนุมัติโครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋ว (นร 0506/12023 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554) (เห็นชอบเมื่อวัน...

อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อเป็นมาตรฐานการเดินทางในระบบขนส...

1. ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 2. รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การบริการจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 3. Checklist ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 4. การวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่าง พ....

อ่านต่อ

การดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม : PMS

เอกสารเผยแพร่โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม : PMS 1. รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 2. รายฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. ร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทย4. ร่างรายงานสร...

อ่านต่อ

ระบบตั๋วร่วมโดยสารร่วม

- แผนการดำเนินงานระบบตั๋วร่วม ปี 2560 - บัตรแมงมุม - มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System Standard) - เว็บไซต์โครงการ http://www.thaicommonticket.com - www.facebook.com/ThaiCommonTicket

อ่านต่อ