ข่าวการขนส่งและจราจร

ข่าวการขนส่งและจราจร

การฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายถอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transpor...

สนข. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายถอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transport Modeling และหลักสูตร Model Practice นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มอบหมายให้นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ...

สนข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย” ครั้งที่ 4             นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานนโ...

อ่านต่อ

การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ

ไฟล์แนบ : การพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต Super Cluster และประตูการค้าสำคัญของประเทศ

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน"

ไฟล์แนบ : รายงานพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน"

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ...

ไฟล์แนบ :  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคมชี้แจงข้อวิจารณ์การสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

อ่านต่อ

รายงานการศึกษาการวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีย...

ไฟล์แนบ : รายงานการศึกษา การวางแผนพัฒนาภาคคมนาคมให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 

อ่านต่อ

การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ ฯ

สนข. จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่...

อ่านต่อ

กระทรวงคมนาคม มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้กับบุคลากรด้านระบบราฯ

อ่านต่อ

ชี้แจงประเด็น "โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน" ของกระทรวงคมนาคม

อ่านต่อ