การปฏิรูปองค์การ

การปฏิรูปองค์การ

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

- เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข. ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

- รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สนข. ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ (นอกรอบ) กับสำนักงาน ก.พ.ร.

- สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ (นอกรอบ) เรื่อง ร่างแผนปฏิรูปองค์การของ สนข. กับสำนักงาน ก.พ.ร.

อ่านต่อ

แผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

- แผนปฏิรูปองค์การของ สนข. ที่ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.

อ่านต่อ

ผลการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

- ผลการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สนข.

อ่านต่อ