ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายปัญญา ชูพานิช

นายปัญญา  ชูพานิช
(Mr.Punya Chupanit)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(Director General )
 
 
นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
(Mr.Wijit Nimirtwanich)

นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ
(Transport Technical Officer, Advisory Level)

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
(Mrs.Wilairat Sirisoponsilp)

รองผู้อำนวยการ สนข. 
(Deputy Director General)

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร
(Mr.Surapong Meantmitr)

รองผู้อำนวยการ สนข.
(Deputy Director General) 
 
นายเริงศักด์ ทองสม

นายเริงศักด์ ทองสม
(Mr.Roengsak Thongsom)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
(Director, Bureau of Transport and Traffic System Development)

นางสาวลักษณวดี ธนามี

นางสาวลักษณวดี ธนามี
(Miss Luksanawadee Tanamee)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร 
(Director, Transport and Traffic Information Technology Center)

ผาณิต มั่งมี

นางผาณิต มั่งมี
(Mrs.Phanit Mungmee)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(Director,  Bureau of Central Administration) 
 
นายอธิภู จิตรานุเคราะห์

นายอธิภู  จิตรานุเคราะห์
(Mr.Athibhu Chitranukro)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
(Director, Bureau of Planning)

นายจิรโรจน์  ศุกลรัตน์

นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์
(Mr.Jiraroth Sukolrat)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
(Director, Bureau of Regional Transport and Traffic System Promotion)

 
 
นายเผด็จ ประดิษฐเพชร

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Director, Bureau of Common Ticket Service Office)

นายสุรพษ์ เมี้ยนมิตร

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร
(Mr.Surapong Meantmitr)

ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก
(Director, Division of Land Traffic Management)

 
 
นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม

นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม
(Miss Pinyada Ahemhim)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(Chief of Internal Audit)

นายบัญชา มณีคำ

นายบัญชา มณีคำ
(Mr.Bancha Maneekum)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Chief of Administrative Development)