ด้านการขนส่งและจราจร

ด้านการขนส่งและจราจร

นโยบายและแผน

นโยบายและแผนระดับประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)   นโยบายแล...

อ่านต่อ

ทางบก

  กรมขนส่งทางบก บริการผ่านอินเตอร์เน็ต- ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต- ประมูลเลขทะเบียนรถสวย- ระบบขอใบอนุญาตออกนอกเส้นทาง- ข้อมูลเส้นทางเดินรถขนส่งผู้โดยสารประจำทาง บนระบบภูมิศาสตร์- จองเลขทะเบียนรถ- ระบบ...

อ่านต่อ

ทางน้ำ

กรมเจ้าท่า (จท.) ข้อมูล และสถิติ บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  Single Window @ Marine Department   ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet  ระบบสอบถามข้อมูลประกาศนียบัตร/ประกาศนียบัตรสุขภาพ/หนังสือคนประจำเรือ ก...

อ่านต่อ

ทางราง

  การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริการ- การคำนวณราคาค่าโดยสารรถไฟ- การตรวจสอบกำหนดเวลาเดินรถในแต่ละเส้นทาง- ดาว์นโหลด กำหนดเวลาเดินรถในแต่ละเส้นทาง- การให้บริการเช่าที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย- การให้บริการ...

อ่านต่อ

ทางอากาศ

   กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ข้อมูลการบิน- ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน- ท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการ ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร- ข้อมูลกายภาพท่าอากาศยาน- ค่าธรร...

อ่านต่อ