เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข.

- แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2562) - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนข. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558-2561) 

อ่านต่อ

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021

1. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021) 2. แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021

อ่านต่อ

นโยบายและแผนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

ไฟล์แนบ : แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร (พ.ศ. 2561 - 2564) ไฟล์แนบ : แผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2557-2559 (ฉบับทบทวน)

อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร

ระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร (MIS) ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) ระบบภูมิสารสนเทศการขนส่งและจราจร (GIS) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

อ่านต่อ

นโยบาย/แนวทาง/มาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

นโยบาย/แนวทาง/มาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ตารางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

อ่านต่อ

แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk Management)

- แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk Management) ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk Management) ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Con...

- แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Contingency Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - แผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Contingency Plan) ประจำปีงบประมา...

อ่านต่อ