การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ

คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

อ่านต่อ

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ สนข.

- ประกาศ สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - คำสั่ง สนข. ที่ 10/2564 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน...

อ่านต่อ

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และคำสั่ง สำนักงาน ก.พ. และที่เกี่ยวข้อง

- การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ - การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ....

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศ อ.ก.พ. สนข.

- ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในกระทรวงคมนาคม (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 - ประกาศ อ.ก.พ. สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผ...

อ่านต่อ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561 -2564   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564   รายงา...

อ่านต่อ

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ สนข.

- ประกาศ สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน - ประกาศ สนข. เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ประกาศ ณ วันที่ 5...

อ่านต่อ

ระเบีบบ ข้อปฏิบัติ และคำสั่ง สำนักงาน ก.พ. และที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 - ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรีที่ได้รับพระราชทาน และยังไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีแต่งเครื่องแบบเต็...

อ่านต่อ