นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.256...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของ คค.

อ่านต่อ

นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องข...

นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อ่านต่อ

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

ประกาศ สนข. เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย

อ่านต่อ

ร่วมตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดความเร็วของยานพาหนะ...

- (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... - รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุด...

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการเดินทางของประชาชนและการเกิดอุบัติเหตุช่วงช่วงเทศการสงกรานต์

รายงานสรุปผลการเดินทางของประชาชนและการเกิดอุบัติเหตุช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 (ช่วงเทศการสงกรานต์)

อ่านต่อ

ร่าง กฎกระทรวง ความเร็วขั้นสูง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ - แบบสำรวจความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

อ่านต่อ

แผนการอำนวยความสะดวกและความลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

  - แผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 - ข้อมูลติดต่อสำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง - Application สำหรับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง - สนข. ใส่ใจกำลั...

อ่านต่อ

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ "ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย"

รายงานการประชุมเชิงวิชาการ "ทันสถานการณ์ เพื่อการคมนาคมปลอดภัย" - รายงานผลการประชุมฯ  - ภาคผนวก - QRCode

อ่านต่อ