การดำเนินงานอนุกรรมกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

การดำเนินงานอนุกรรมกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

การดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลากร

คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดแนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

1. เนื่องจากการกำหนดเขตพื้นที่และกิจกรรมที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีความชัดเจน ในขณะนี้จึงจำเป็นต้องมีผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ดังนั้น คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงกำหนดแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้พื้นที่ด่านศุลกากร/จุดผ่านแดนเป็นตัวแทนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะพัฒนาไปก่อน เนื่องจากเป็นประตูการค้าสำคัญตามนโยบาย กนพ. ที่จะต้องเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศ

2. เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพดี สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ รวมถึงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรของคนข้ามพรมแดน

3. การจัดแบ่งลำดับตามความสำคัญของโครงการ

3.1   แผนงานหลัก (ระยะเร่งด่วน) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน

(2) เพื่อโครงข่ายเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงด่านชายแดน

(3) เพื่อมีความสอดคล้องตามกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ สศช. ศึกษาไว้เบื้องต้น

(4) ให้โครงการมีความพร้อมหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาฃ

3.2  แผนงานรอง (ระยะต่อไป) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) เป็นส่วนต่อขยายหรือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

(2) โครงข่ายเส้นทางรองที่เชื่อมโยงด่านชายแดน

(3) โครงการขาดพร้อมแต่มีความจำเป็น เช่น อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

pic_1

 

โครงข่ายคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

:: โครงข่ายคมนาคมตามเขตพื้นที่

:: โครงข่ายคมนาคม ระยะที่ 1 [ทางหลวงชนบท] [ทางหลวงแผ่นดิน]

:: โครงข่ายคมนาคม ระยะที่ 2 [ทางหลวงชนบท] [ทางหลวงแผ่นดิน]

สภาพเศรษฐกิจพื้นที่ที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รูปแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใขเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

:: ผลการดำเนินงาน ณ กันยายน 2557

:: ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 [PDF] [PPT]

:: ตารางสรุปแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมของคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 18 สิงหาคม 2557)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 12 มีนาคม 2558)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 12 มีนาคม  2558) (ฉบับแก้ไข)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 มิถุนายน 2558)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 มิถุนายน 2558) (ฉบับแก้ไข)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 4 กันยายน 2558)

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 4 กันยายน 2558) (ฉบับแก้ไข)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

:: ผลการประชุม ครั้งที่ 1/2558

:: ผลการประชุม ครั้งที่ 2/2558

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558 [เอกสารนำเสนอ ครั้งที่ 3/2558]

:: รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558 [เอกสารนำเสนอ ครั้งที่ 4/2558]