ที่อยู่ / แผนที่ / แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

ที่อยู่ / แผนที่ / แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2215-1515,  0-2215-6687, 0-2215-5410,  0-2216-2852 โทรสาร : 0-2216-4168 
E-mail : webmaster@otp.go.th