การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข.

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparent: OIT)

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
 ข้อมูลพื้นฐาน
01  โครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างหน่วยงาน
02  ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลผู้บริหาร
03   อำนาจหน้าที่

  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่

  - กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สนข. พ.ศ. 2558

04   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  -  แผนยุทธศาสตร์ สนข. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) 

  -  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

  - แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

05   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
07   ข่าวประชาสัมพันธ์

 - หน้าหลัก 

 - ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์  
08    Q&A   Q&A
09    Social Network

 - facebook : OTP Thailand

 - Youtube : OTP Chanel

 - Twitter :OtpThailand

แผนการดำเนินงาน
010    แผนการดำเนินงานประจำปี  แผนปฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สนข. (พ.ศ. 2563 - 2565)
011    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  รายงานผลการดำเนินงานแผนฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1 : ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
012    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานแผนฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : เมษายน - กันยายน 2562)
 การปฏิบัติงาน
 013   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   คู่มือการปฏิบัติงานของ สนข.
การให้บริการ*
014  มาตรฐานการให้บริการ

 - คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

 - แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนข.

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017  E-Service   E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง  

022  ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563

-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561 -2564
026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564
027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกาศ สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561

  - แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562

  - แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหารให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - Info เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร No Gift Policy

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี 2564
040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่