จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งฯ

จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งฯ

สนข.จัดสัมมนาสรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Oriented Development : TOD) ในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่น
           สนข.จัดสัมมนาเผยแพร่สรุปผลโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายปานทอง สระคูพันธ์) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ซึ่งมีนางพุทธมนต์ รตจีน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านพัฒนาระบบการขนส่ง) สนข. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบอลรูมประชาสโมสร โรงเเรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการดำเนินโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงผลของการศึกษาในพื้นที่เมืองต้นแบบ
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพื้นที่เมืองต้นแบบโครงการ TOD และร่วมกันสะท้อนมุมมองความคิดเห็นในประเด็นต่างๆตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

หมวดหมู่