สรุปข้อมูลสถิติขนส่งและจราจร

สรุปข้อมูลสถิติขนส่งและจราจร

- ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2564 (ค.ศ. 2021) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สรุปรายงานฉบับภาษาอังกฤษ)

รายงานโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2562 (Transport Infrastructure Annual Report 2019)

- 2020 International Institute for Management Development’s Thailand Competitiveness Ranking Result

- ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)  และสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF)  ปี 2562 (ค.ศ. 2019) 

- ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปี 2562 ค.ศ.2019  โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2562 (ค.ศ. 2019) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)

- ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) และสภาเศรษฐกิจโลก (WEF)

- การคาดการณ์สภาพจราจรจำแนกตามพื้นที่ 

รายงานสถานะโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม พ.ศ. 2561

- การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และพื้นที่ต่อเนื่อง

- อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 (ค.ศ. 2018) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)

- ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2561 (ค.ศ. 2018) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- การคาดการณ์สภาพจราจรจำแนกตามพื้นที่ 

 

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร [2563] [2562] [2561] [2560] [2559] [2558] [2557]

หมวดหมู่