การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558

Infographic PMQA

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่