รายงานผลการดำเนินงานระดับประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานระดับประเทศ

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

- รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)