การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

1. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

   1.1 เนื่องจากการกำหนดเขตพื้นที่และกิจกรรมที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีความชัดเจน ในขณะนี้จึงจำเป็นต้องมีผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ดังนั้น คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงกำหนดแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้พื้นที่ด่านศุลกากร/จุดผ่านแดนเป็นตัวแทนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะพัฒนาไปก่อน เนื่องจากเป็นประตูการค้าสำคัญตามนโยบาย กนพ. ที่จะต้องเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศ

   2.2 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพดี สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ รวมถึงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรของคนข้ามพรมแดน

   3.3 การจัดแบ่งลำดับตามความสำคัญของโครงการ

         3.3. 1   แผนงานหลัก (ระยะเร่งด่วน) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

             (1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน

             (2) เพื่อโครงข่ายเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงด่านชายแดน

             (3) เพื่อมีความสอดคล้องตามกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ สศช. ศึกษาไว้เบื้องต้น

             (4) ให้โครงการมีความพร้อมหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาฃ

          3.3.2  แผนงานรอง (ระยะต่อไป) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

            (1) เป็นส่วนต่อขยายหรือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

            (2) โครงข่ายเส้นทางรองที่เชื่อมโยงด่านชายแดน

            (3) โครงการขาดพร้อมแต่มีความจำเป็น เช่น อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

แผนงานรอง (ระยะต่อไป)

 

2. โครงข่ายคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

3. สภาพเศรษฐกิจพื้นที่ที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4. รูปแบบการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใขเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่

 

5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

6. การประชุมของคณะอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

 

7. การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)