ระเบียบเกี่ยวข้องกับพัสดุ

ระเบียบเกี่ยวข้องกับพัสดุ

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ที่มา : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th

คู่มือ : สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  l  สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

 

แบบฟอร์มมาตรฐานต่าง ๆ 

 

ราคามาตรฐาน-หลักเกณฑ์

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ


คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


รายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลาง

หมวดหมู่