แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อโครงการ สำนัก/กอง/ศุนย์ ปีงบประมาณ สถานะ 1. โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี สำนักส่งเสริมระบบการจราจรและขนส่งในภูมิภาค (สสภ.) 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จ  2. โครงการศึกษาออกแบบร...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อโครงการ สำนัก/กอง/ศุนย์ ปีงบประมาณ สถานะ 1. โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.) 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จ  2. โครงการศึกษาและพั...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่ ชื่อโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ ปีที่ดำเนินโครงการ สถานะโครงการ 1 โครงการศึกษาสำรวจความต้องการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่ ชื่อโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ ปีที่ดำเนินโครงการ สถานะโครงการ 1 โครงการศึกษาและออกแบบโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รังสิต - สถานีบ้านภาชี มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา ต...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยคามสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  2558  กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.) ...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ (Non-Motorized Transport: NMT) และการปรับปรุงการเชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการขนส...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครงการดำเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Service : PMS) 2556 - 2560 สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.) อยู่ระหว่างดำเนินกา...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

   ลำดับที่ ชื่อโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน หลักสูตร “การแก้ไขจุดอันตราย” (Black Sport Treatment Training Programe) ...

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

     ลำดับที่ โครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จ.สมุทรสาคร 2554 สำนักส่งเสริมระบบการจราจรและขนส่งในภูมิภาค (สสภ....

อ่านต่อ

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับที่ ชื่อโครงการ สำนัก/กอง/ศูนย์ สถานะโครงการ 1 โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสตูล สำนักส่งเสริมระบบการจราจรและขนส่งในภูมิภาค (สสภ.) ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการศึกษาสำรว...

อ่านต่อ