ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

พร้อมขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมปี 2564 มุงสู่การปฏิบัติปี 2565 ภายใต้นโยบายของกระทรว...

สนข. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมปี 2564 มุงสู่การปฏิบัติปี 2565 ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลงานปี 2564 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ใ...

อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสม...

สนข. จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมร...

อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ค...

สนข. ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประจำวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เป็นประธานการประช...

อ่านต่อ

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการออกแบบการเดินท...

สนข. ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการศึกษาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการออกแบบการเดินทางเชื่อมโยงหนองคาย - เวียงจันทน์ ด้วยระบบสายเคเบิล หรือ “Cable Car” ข้ามพรมแดน ระหว่างจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไต...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อระบบ CCTV กรมทางหลวง

สนข. ร่วมประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อระบบ CCTV กรมทางหลวง นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมต่อระบบ CCTV กรมทางหลวง ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud M...

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....

สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบต...

อ่านต่อ

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงาน ปี 2563-2564 และ...

สนข. ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลงาน ปี 2563-2564 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2565-2566" นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลงา...

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ

สนข.ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ...

อ่านต่อ

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงาน ปี 2563-2564 และ...

สนข. ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลงาน ปี 2563-2564 และขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในปี 2565-2566" เฉพาะด้านการขนส่งทางราง นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมการประชุมหารือเตรีย...

อ่านต่อ

สนข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนข. ครบรอบ 19 ปี

สนข. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนข. ครบรอบ 19 ปี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ผอ.สนข.) เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและศาลพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สนข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนข. คร...

อ่านต่อ

หมวดหมู่