พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร - ปี 2564 -  สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2564 -  สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤษภาคม 2564 -  สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เ...

อ่านต่อ

บทนิยาม

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน                      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

อ่านต่อ

หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

หมวด  ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร _______________           มาตรา   ๗   หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา    &nbs...

อ่านต่อ

หมวด ๒ ข้อมุลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

หมวด  ๒ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย _______________           มาตรา   ๑๔   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน จะเปิดเผยมิได้     &nb...

อ่านต่อ

หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารบุคคล

หมวด  ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ______________           มาตรา   ๒๑   เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้ “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญช...

อ่านต่อ

หมวด ๔ เอกสารประวัติศาสตร์

หมวด  ๔ เอกสารประวัติศาสตร์ ___________           มาตรา   ๒๖   ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดตามวรรคสองนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้...

อ่านต่อ

หมวด ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

หมวด  ๕ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ______________           มาตรา   ๒๗ ให้มีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ป...

อ่านต่อ

หมวด ๖ คณะกรรมการวินิจฉัย

หมวด  ๖ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ________________           มาตรา   ๓๕   ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ   ตามความเหมาะสม  ซึ...

อ่านต่อ

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

หมวด  ๗ บทกำหนดโทษ _______________             มาตรา   ๔๐   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการที่สั่งตามมาตรา  ๓๒   ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้า...

อ่านต่อ

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล _____________         มาตรา   ๔๒   บทบัญญัติมาตรา ๗  มาตรา ๘  และมาตรา ๙  มิให้ใช้บังคับกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ...

อ่านต่อ