ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

The Study on Development of Smart City Concept for The Bang​ Sue​ Area

The Study on Development of Smart City Concept for The Bang Sue Area in The Kingdom of Thailand

อ่านต่อ

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

รายละเอียดโครงการ : - เอกสารเผยแพร่ :   - TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  - Website โครงการ           Clip : เผยแพร่ ประชาสัมพันธ...

อ่านต่อ

นโยบาย/มาตรฐานการจัดระบบการจราจรทางบก

นโยบาย/มาตรฐานการจัดระบบการจราจรทางบก

อ่านต่อ

แผนการจัดระบบการจราจรทางบก

แผนการจัดระบบการจราจรทางบก

อ่านต่อ

ข้อเสนอแนะแนวทาง/นโยบาย/มาตรการ/โครงการด้านการจัดระบบการจราจรทางบก

ข้อเสนอแนะแนวทาง/นโยบาย/มาตรการ/โครงการด้านการจัดระบบการจราจรทางบก

อ่านต่อ

รายงานความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการด้านการจัดระบบการจราจรทางบก

รายงานความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการด้านการจัดระบบการจราจรทางบก

อ่านต่อ

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2557

ไฟล์แนบ : สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2557 

อ่านต่อ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก

มาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบก

อ่านต่อ

รายงานการติดตามและประเมินผลการเสนอแนะแนวทาง/นโยบาย/มาตรการ/โครงการด้านการจัดระบบ...

รายงานการติดตามและประเมินผลการเสนอแนะแนวทาง/นโยบาย/มาตรการ/โครงการด้านการจัดระบบการจราจรทางบก

อ่านต่อ