เอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

นโยบายและแผน มาตรการด้านการขนส่งและจราจร

        ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา ร่างยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 อนาคตไทย อนาคตเรา "ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เอกสารประกอบการประชุมคณะทำ...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Thailand – Japan Railway Partnership for Connectivi...

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง Thailand – Japan Railway Partnership for Connectivity Success : Sharing Advanced SHINKANSEN Technologies & Area development Railway development and long term plan in Thailand 

อ่านต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศการขนส่งและจราจร

แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 Boot up Digital Transport 2021 (Intelligent Logistics) Digital Transport System of Expressway Operation and Maintenance in JAPAN การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้” (Knowledge Management) หลักสูตรการจ...

อ่านต่อ

การเชื่อมต่อระบบขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก

การพัฒนาพื่นที่รอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น แผนการจัดระบบการจราจรในพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด (TOD) และพื้นที่ต่อเนื่องในเมืองขอนแก่น

อ่านต่อ

นโยบายและแผนด้านอากาศ

อ่านต่อ

นโยบายและแผนด้านความปลอดภัย

ภาพรวมแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการภาคขนส่ง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

อ่านต่อ

ระบบตั๋วโดยสารร่วม

การจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 การจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2

อ่านต่อ

นโยบายและแผนการขนส่งทางราง

การออกแบบรายละเอียดเส้นทางโครงการนำร่องระบบรถไฟฟ้ารางเบา  (LRT) สายเหนือ-ใต้  (สำราญ-ท่าพระ) การศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาออกแบบ ทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสัก...

อ่านต่อ

นโยบายและแผนทางน้ำ

การศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมลดภาระซ่อมบำรุงทางเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัย (AEC) การศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (การพัฒนาภาคใต้อย่า...

อ่านต่อ