รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความวิชาการ

รายงาน/เอกสารวิชาการ/บทความวิชาการ

ด้านการขนส่งและจราจร

ผลการเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2564 (ค.ศ. 2021) โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สรุปรายงานฉบับภาษาอังกฤษ) สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการจัดระบบการ...

อ่านต่อ

ด้านความปลอดภัย

รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 กระทรวงคมนาคม รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 รายงานวิเคร...

อ่านต่อ

ระบบตั๋วโดยสารร่วม

ระบบตั๋วร่วมมาตรฐานเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Loop) “สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน” ระบบตั๋วร่วมมาตรฐานเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Loop) “กรุงโรม ประเทศอิตาลี” รายงานศึกษาดูงานการบริหารจัดการบัตรโดยสารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล...

อ่านต่อ

ระบบขนส่งทางราง

สรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย กรอบแนวคิดการพัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร เชื่อมจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดในภูมิภาค การพัฒนารถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1 เมตร และ...

อ่านต่อ

ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร

สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2562 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2561 สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ย...

อ่านต่อ

รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 : การประชุมและนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (21 Century Englist Communication Skill : International Conferences and Presentation) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ สนข. ...

อ่านต่อ