result58
banner-6month1
prd01
mot-AgainstCorruption
Sound
doc
datait
transport
otpic1
banner01gg
price
CHR
KPI
cio
emonitor
intranets
banner10
eoffice
title-2-2 copy
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2558
cover_year7book2
title-2-3 copy
facebook-icontwitter-icon
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday339
Online (20 minutes ago): 31
Your IP: 54.83.67.158
,
Now is: 2015-09-03 05:25
รายงานการศึกษานี้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น
โดยผู้ใช้ต้องอ้างอิงซื่อผู้เขียนและที่มาของข้อมูลนี้ทุกครั้ง
โครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย
รายงานการศึกษาโครงการปีงบประมาณ 2550

menubtn1 menubtn2 menubtn4 menubtn5 menubtn6 menubtn7

menubar1

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  กระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งและจราจรอย่างมีเอกภาพ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าให้สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และปลอดภัย  โดยคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเป็นองค์รวมที่ยั่งยืนของประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเมืองโดยมุ่งกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งถ่ายเทอำนาจการบริหารจัดการไปสู่ภูมิภาค  จังหวัดและท้องถิ่น

จังหวัดสุโขทัยมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งของเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor  (จากมะละแหล่ง-แม่สอด-ตาก-สุโขทัย-พิษณุโลก-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดานัง)  โดยมีทางหลวงหมายเลข 12  เป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้การขนส่งจากพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ออกสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  รวมทั้งมีมีสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียง คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

สนข. จึงกำหนดให้มีการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการรองรับการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของเมืองหรือชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

menubar2

1. เพื่อให้มีแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในลักษณะของแผนบูรณาการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  การพัฒนาจังหวัด ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในเขตเมือง ระหว่างเมืองและภูมิภาค ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพื่อให้มีการวางแผนการจัดการเดินทางและการขนส่งโดยรวม โดยมีเป้าหมายให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นหรือการเดินทางที่ใช้พลังงานน้อยลงหรือไม่ใช้พลังงานเลย ซึ่งจะทำให้มีการใช้ระบบขนส่งแต่ละระบบได้เต็มศักยภาพ และผู้คนสามารถเข้าถึงและเดินทางได้โดยสะดวก โดยเป็นระบบการขนส่งที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

3. เพื่อให้มีรูปแบบของการแก้ไขปัญหาการจัดการขนส่งและจราจรของเมืองและตัวอย่างของรูปแบบการจัดภูมิทัศน์ของเมืองที่สวยงาม แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ที่สอดรับกับลักษณะของพื้นที่หรือชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

4. เพื่อให้จังหวัดมีแผนงานโครงการด้านการขนส่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้า ที่จะสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจการบริหารจัดการ ทั้งที่เกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อันจะเป็นการส่งเสริมการกระจายสินค้าที่สอดคล้องกับแหล่งผลิตและตลาด และสามารถลดต้นทุนทางโลจิสติกส์

menubar4

แผนงาน/โครงการ  ที่เสนอต้องครอบคลุมวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อการเชื่อมโยง การจราจร การขนส่งทุกระบบเข้าด้วยกันในลักษณะของแผนบูรณาการ โดยต้องสอดคล้องกับลักษณะของเมือง การวางผังเมืองและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุโขทัย โดยพื้นที่ศึกษาที่ครอบคลุม

1. พื้นที่ทั้งจังหวัด สุโขทัย โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรขนส่ง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมและส่วนของเมืองที่ขยายตัวออกไป

2. เส้นทางหลักของการคมนาคมของเมืองและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดทั้งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

3. เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่าง สถานีรถโดยสาร  ท่าอากาศยาน  ท่าเรือรวมถึงชุมชนที่เชื่อมต่อจากเขตเมืองและระหว่างชุมชนในจังหวัด

menubar5

15 กุมภาพันธ์ 2550  -  14  ตุลาคม 2550  (ระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน)

menubar6

กองส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (กสภ.)

menubar7

ที่ปรึกษาได้เริ่มจากการสำรวจ  รวบรวม  และทบทวนข้อมูล  แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ   รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาด้านการขนส่งและจราจรของเมือง  ตลอดจนเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา  และทิศทางการวางแผนในอนาคต  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของแผนแม่บทฯ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของเมืองต่อไป  โดยได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 1  โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อรายงานผลการศึกษาข้างต้น (รายงานฉบับกลาง)  โดยขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาปรับปรุงในการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ  ต่อไป  จากนั้นที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาทบทวนถึงนโยบาย/มาตรการ/แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรที่ได้เสนอไว้  โดยนำมาปรับปรุงก่อนนำมาทำการวิเคราะห์ทั้งด้านจราจร  ขนส่ง  ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ของโครงการ  แล้วจัดให้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 2  เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการต่างๆ ก่อนนำไปปรับปรุงแผนแม่บทฯ (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์) เพื่อสรุปเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการสำรวจข้อมูลการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยต่อไป

ทั้งนี้  สนข. ได้มอบแผนแม่บทฯดังกล่าวนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาการจราจรและขนส่งของจังหวัดสุโขทัยต่อไป

downloadbar

- รายงานสำหรับผู้บริหาร
- รายงานฉบับสมบูรณ์

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล  
สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
เบอร์โทร 02-2151515