ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนข.

- สนข. ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ -

 

มาตรา 9 (2) นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สงป 301/สงป 302)
 • แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินปละปฏิรูปประเทศ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 8 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
 • รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
 • รายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ สนข. พ.ศ. 2560 - 2564
 • แผนปฏิบัติการประจำปี

ปี 2557

 

 • แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
       - ปี 2557-2559

 

 

 • รายงานผลโครงการศึกษา และรายงานที่เกี่ยวข้อง
      - ปี 2558
      - ปี 2559
      - ปี 2560

 

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

- สนข. ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ -

 

มาตรา 9 (6) สัญญาสัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณ

 

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มติ ครม. ที่ คค. มอบหมายให้ สนข. เป็นเจ้าของเรื่อง 

 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)