ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกล่าว ติดต่อขอรับข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนข.

- สนข. ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ -

 

มาตรา 9 (2) นโยบาย หรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

 

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

ปี 2557

 

  • แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
         - ปี 2557-2559

 

 

  • รายงานผลโครงการศึกษา และรายงานที่เกี่ยวข้อง
        - ปี 2558
        - ปี 2559
        - ปี 2560

 

มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

- สนข. ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ -

 

มาตรา 9 (6) สัญญาสัปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณ

 

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มติ ครม. ที่ คค. มอบหมายให้ สนข. เป็นเจ้าของเรื่อง 

 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)