ที่อยู่ / แผนที่ / แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

ที่อยู่ / แผนที่ / แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500
e-Mail : webmaster@otp.go.th