ติดต่อหน่วยงานภายใน

ติดต่อหน่วยงานภายใน

สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มงาน

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

เบอร์ตรง

ภายใน

(0-2215-1515

ต่อ ####)

·    สำนักผู้บริหาร

0-2215-4545

1100

0-2216-4167

-      ฝ่ายช่วยอำนวยการ (ผอ. สนข.)

0-2216-3484

1100, 3300

0-2216-7395

-      ฝ่ายช่วยอำนวยการ (รอง ผอ. สนข. 1)

0-2216-9889

3011, 4000

0-2216-5559

-      ฝ่ายช่วยอำนวยการ (รอง ผอ. สนข. 2)

0-2216-3265

3100

0-2216-5559

-      ฝ่ายช่วยอำนวยการ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ)

0-2216-4779

3500

0-2216-5559

·    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

0-2216-2567

4004, 4005, 4006

0-2216-2567

·    กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

0-2216-3485

4502, 3052

0-2216-3485

·    สำนักบริหารกลาง (สบก.)

0-2215-1515

1020

0-2216-4167

-      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-2216-4168

1018, 1172, 1061

0-2216-4168

-      กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

0-2216-2848

1024,1110

0-2216-2848

-      กลุ่มบริหารงานคลัง

0-2216-6461

1027, 1121

0-2216-6461

-      กลุ่มบริหารพัสดุ

0-2216-6571

1003, 1013

0-2216-6570

-      ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ

0-2216-3484

1100

0-2216-7395

-      ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

0-2215-5460

1017, 1171

0-2215-5560

-      ฝ่ายนิติการ

0-2216-6462

1025, 1016

0-2216-6462

·    กองจัดระบบการจราจรทางบก (กจร.)

0-2216-6494

2005, 2035

0-2216-1535

-      งานธุรการ

0-2215-1515

2035, 2037

0-2151-5500

-      ฝ่ายนโยบายและแผนการจราจรทางบก

0-2151-1815

2004, 2034

0-2215-1535

-      ฝ่ายพัฒนาระบบการจราจรทางบก

0-2151-1815

2017, 2071

0-2215-1535

·    กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (กพข.)

0-2215-1815

4020, 4027

0-2215-1469

-      งานธุรการ

0-2215-1151

4029, 4026

0-2215-1469

-      กลุ่มโครงข่ายและการเชื่อมต่อการขนส่ง

0-2215-1815

4023, 4019

0-2215-1469

-      กลุ่มเทคโนโลยีการขนส่งและจราจร

0-2215-1815

4023, 4025

0-2215-1469

-      กลุ่มขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก

0-2215-1815

4003, 4022

0-2215-1469

·    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

0-2215-4672

4008, 4080

0-2215-4656

-      งานธุรการ

0-2215-4672

4080, 4082

0-2215-4656

-      กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ

0-2215-1515

4010, 4511

0-2215-4656

-      กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

0-2215-1515

4011, 4015

0-2215-4656

-      กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

0-2215-1515

4514, 4515

0-2215-4656

·    สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (สตร.)

0-2215-2435

5006, 5005

0-2215-2435

-      งานธุรการ

0-2215-2435

5005, 5004

0-2215-2435

-      กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตั๋วร่วม

0-2215-2435

5005, 5007

0-2215-2435

-      กลุ่มกำกับและบริหารระบบตั๋วร่วม

0-2215-2435

5004, 5008

0-2215-2435

·    สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.)

0-2215-1515

3023, 3021

0-2216-7393

-      งานธุรการ

0-2215-1515

3022, 3023

0-2215-5500

-      กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการขนส่งทางราง

0-2215-1515

3025, 3027, 3028

0-2215-5500

-      กลุ่มมาตรฐานระบบราง

0-2215-1515

3024, 3028, 3029

0-2215-5500

-      กลุ่มกำกับการขนส่งทางราง

0-2215-1515

3024, 3026, 3027

0-2215-5500

·    สำนักแผนความปลอดภัย (สผป.)

0-2216-3480

2006, 2018

0-2216-3481

-      งานธุรการ

0-2215-1515

2016, 2018

0-2215-5500

-      กลุ่มพัฒนาความปลอดภัย

0-2216-3482

2024, 2022, 2023

0-2216-3481

-      กลุ่มบริหารความมั่นคงด้านการขนส่ง

0-2215-3481

2008, 2060

0-216-3481

-      กลุ่มส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน

02-215-3481

2019, 2023, 2061

02-216-3481

·    สำนักแผนงาน (สผง.)

0-2215-4467

2007, 2003

0-2215-4498

-      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

0-2215-2078

2032, 2027, 2033

0-2215-4616

-      กลุ่มแผนมหภาค

0-2215-4616

2070, 2043

0-2215-4498

-      กลุ่มติดตามและประเมินผล

02-215-4616

2031, 2013, 2030

0-2215-2264

-      กลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง

02-215-4050

2028, 2042, 2029

0-2215-4628

-      กลุ่มแผนการลงทุน

02-215-4628

2009, 2038, 2015

0-2215-2585

·    สำนักส่งเสริมระบบการจราจรและขนส่งในภูมิภาค (สสภ.)

0-2215-3526

3004, 3005

0-2215-3526

-      งานธุรการ

0-2215-3526

3005, 3006

0-2215-3526

-      กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค

0-2215-3526

3044, 3028, 3043

0-2215-3526

-      กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจร พื้นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

0-2215-3860

3041, 3042

0-2215-3526

-      กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจร พื้นที่ 2 (ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก)

0-2215-3526

3007, 3008, 3046

0-2215-3526