แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk Management) ของ สนข.

แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk Management) ของ สนข.

หมวดหมู่