ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

 

Chaiwat

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
(Mr.Chaiwat  Thongkamkoon)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(Director General)

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
(Mr.Wijit Nimirtwanich)
นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ
(Transport Technical Officer, Advisory Level)

นายชยธรรม์  พรหมศร

นายชยธรรม์ พรหมศร
(Mr.Chayatan Phromsorn)
รองผู้อำนวยการ สนข.
(Deputy Director General)

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
(Mrs.Wilairat Sirisoponsilp)
รองผู้อำนวยการ สนข.
(Deputy Director General)

นางสาวอัญชุลี ศิโรรัตนรังษี
(Miss Anchulee Sirorutanarungsri)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(Director, Bureau of Central Administration) 

 

 

 

 

 

- ว่าง -ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก
(Director, Division of Land Traffic Management)

นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย

นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
(Mr.Saritpong  Boriboonsook)
ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย
(Director, Bureau of Safety Planning)

Yeunyoug

นายยืนยง  ตั้งเปรมศรี
(Mr.Yaunyong  Tangpreamsri)
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
(Director, Bureau of  Planning)

Roengsak-1

นายเริงศักดิ์ ทองสม
(Mr.Roengsak Thongsom)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
(Director, Bureau of
Transport and Traffic System Development)

นายนิรันดร์ เกตุแก้ว
(Mr.Nirun Ketkeo )
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
(Director, Bureau of Regional Transport and Traffic System Promotion)

นางสาวลักษณวดี ธนามี
(Miss Luksanawadee Tanamee)
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
(Director, Transport and Traffic Information Technology Center)

Padet-1

นายเผด็จ  ประดิษฐเพชร
(Mr.Padet  Praditphet)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(Director, Bureau of Common Ticket Service Office)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
(Mr.Pichet  Kunadhamraks)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
(Director, Bureau of Rail System Development Office)

 

นายบัญชา มณีคำ

(นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม)
(Miss Pinyada  Ahemhim)
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(Chief of Internal Audit)

นายบัญชา มณีคำ
(Mr.Bumcha  Maneekum)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Chief of Administrative Development)