ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายสมัย โชติสกุล
นายสมัย โชติสกุล
(Mr.Smai  Chotisakul)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(Acting Director General)

 
 
นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช

นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช
(Mr.Wijit Nimirtwanich)

นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ
(Transport Technical Officer, Advisory Level)

นายชยธรรม์ พรหมศร

นายชยธรรม์ พรหมศร
(Mr.Chayatan Phromsorn)

รองผู้อำนวยการ สนข.
(Deputy Director General)

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
(Mrs.Wilairat Sirisoponsilp)

รองผู้อำนวยการ สนข.
(Deputy Director General)

 
 
ว่าง

 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
(Director, Bureau of Central Administration)

นายยืนยง  ตั้งเปรมศรี

นายยืนยง ตั้งเปรมศรี
(Mr.Yaunyong Tangpreamsri)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
(Director, Bureau of Planning)

 
 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย
(Director, Bureau of Safety Planning)

นายเริงศักดิ์ ทองสม

นายเริงศักดิ์ ทองสม
(Mr.Roengsak Thongsom)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
(Director, Bureau of Transport and Traffic System Development)

 
 
นายนิรันดร์ เกตุแก้ว

นายนิรันดร์ เกตุแก้ว
(Mr.Nirun Ketkeo)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค
(Director, Bureau of Regional Transport and Traffic System Promotion)

นางสาวลักษณวดี ธนามี

นางสาวลักษณวดี ธนามี
(Miss Luksanawadee Tanamee)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
(Director, Transport and Traffic Information Technology Center)

 
 
สุรพงษ์  เมี้ยนมิตร

นายสุรพงษ์  เมี้ยนมิตร
(Mr.Surapong Meantmitr)

ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก
(Director, Division of Land Traffic Management)

นายเผด็จ  ประดิษฐเพชร

นายเผด็จ ประดิษฐเพชร
(Mr.Padet Praditphet)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
(Director, Bureau of Common Ticket Service Office)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
(Mr.Pichet Kunadhamraks)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
(Director, Bureau of Rail Project Development Office)

 
 
นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม

นางสาวพิณญาดา เอี่ยมเหม
(Miss Pinyada Ahemhim)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(Chief of Internal Audit)

นายบัญชา มณีคำ

นายบัญชา มณีคำ
(Mr.Bumcha Maneekum)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Chief of Administrative Development)