วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :

องค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ

 

พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งและจราจร

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร

3. ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งและจราจร

4. จัดทำ พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร

5. ขับเคลื่อน นโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติ

 

ค่านิยมองค์กร :

“ OTP to TOP ” : ทีมงานเป็นเลิศ ร่วมเปิดใจกว้าง สานสร้างเครือข่าย

T-Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

O-Open-mind : มุ่งเน้นการทำงานแบบเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความรู้

P-Partnership : มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการทำงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร