ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ

2. ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ (TOR)

3. ราคากลาง

หมวดหมู่