กระทรวงคมนาคมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ

กระทรวงคมนาคมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ

กระทรวงคมนาคมนำอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563

          กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงได้ปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในรูปแบบการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

          นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน โดยมอบนโยบายที่สำคัญดังนี้

          1) การบริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร

          2) ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานี ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน

          3) กำกับและควบคุมเพื่อป้องกันจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          4) บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงวันหยุดยาว และอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19

          5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางกรอบระยะเวลาดำเนินการของแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันหยุดต่อเนื่อง ให้รณรงค์เรื่องความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ ช่วงที่ 2 ช่วงวันหยุด กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มข้นในเรื่องอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย และ ช่วงที่ 3 ช่วงหลังวันหยุด ให้มีการจัดทำสรุปและประเมินผล โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด คค. รายงานผลดำเนินงานให้ สนข. เพื่อประมวลสรุปผลการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการรายงานอุบัติเหตุ และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล  ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) และหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) ตลอดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 รวมทั้ง การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน และบริการข้อมูลข่าวสาร ลดความเสี่ยงด้านคน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

          สำหรับแนวทางดำเนินการใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมนั้น กระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ (ทอ.) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล โดยจะใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV  ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น อาทิ การเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane) นอกจากนี้แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม ซึ่งจะมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินสำรวจหลายรูปแบบ เช่น Aerostar BP UAV ของ ทอ. จะใช้บินระยะทางไกลและสูง แต่หากเกิดฝนฟ้าคะนอง อาจจำเป็นต้องงดบิน โดยเปลี่ยนมาใช้ Mini UAV ซึ่งสามารถใช้บินเฉพาะในพื้นที่เจาะจง รัศมีการบิน 3-5 กม. และโดรนของกรมทางหลวง (ทล.) โดยมีการจัดตั้ง War Room หรือศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ที่กรมทางหลวง ทั้งนี้ ทอ. ทล. และ สนข. ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม ดังนี้

  • วันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 16.00 น.- 18. 00 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน และในช่วงเวลา 17.00 น. – 21.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ
  • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และในช่วงเวลา 14.00 น. – 18.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

 

***********************************

 

pic03pic01

pic02

หมวดหมู่