วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันข้าราชการพลเรือน

หมวดหมู่