การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร (MIS) ของ สนข.

1. ระบบ MIS 

2. ช่องทางการตอบแบบสำรวจ 

     - คลิกแบบสำรวจ

     - Scan QR Code 

        QA

หมวดหมู่