ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

-ปี 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนสิงหาคม 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนกรกฎาคม 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนมิถุนายน 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือนพฤษภาคม 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน เมษายน 2563

        - สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มีนาคม 2563

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ  เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มกราคม 2563

-ปี 2562

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ธันวาคม 2562 

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กรกฎาคม 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มิถุนายน 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤษภาคม 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน เมษายน 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มีนาคม 2562
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
- สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มกราคม 2562 

 

 -ปี 2561

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ธันวาคม 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กันยายน 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 2
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2561  
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มิถุนายน 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤษภาคม 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มีนาคม 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มกราคม 2561

-ปี 2560

- สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤศจิกายน 2560 
- สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2560 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กันยายน 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน สิงหาคม 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มิถุนายน 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤษภาคม 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน เมษายน 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มีนาคม 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน มกราคม 2560

-ปี 2559

- สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ธันวาคม 2559  
- สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน พฤศจิกายน 2559 
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เดือน ตุลาคม 2559
 

หมวดหมู่