การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สนข.

(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparent: OIT)

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
 ข้อมูลพื้นฐาน
01  โครงสร้างหน่วยงาน   โครงสร้างหน่วยงาน
02  ข้อมูลผู้บริหาร   ข้อมูลผู้บริหาร
03   อำนาจหน้าที่

  - ภารกิจและอำนาจหน้าที่

  - กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สนข. พ.ศ. 2558

04   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

  -  แผนยุทธศาสตร์ สนข. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน) 

  -  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

  - แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

05   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
06   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
07   ข่าวประชาสัมพันธ์

 - หน้าหลัก 

 - ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์  
08    Q&A   Q&A
09    Social Network

 - facebook : OTP Thailand

 - Youtube : OTP Chanel

 - Twitter :OtpThailand

แผนการดำเนินงาน
010    แผนการดำเนินงานประจำปี   แผนปฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ สนข. (พ.ศ. 2563 - 2565)
011    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  รายงานผลการดำเนินงานแผนฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1 : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
012    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  รายงานผลการดำเนินงานแผนฏิบัติราชการ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 2 : เมษายน - กันยายน 2562)
 การปฏิบัติงาน
 013   มาตรฐานการปฏิบัติงาน   คู่มือการปฏิบัติงานของ สนข.
การให้บริการ*
014  มาตรฐานการให้บริการ

 - คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

 - แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนข.

015  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017  E-Service   E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  - แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

022  ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 
การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561 -2564
026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564
027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ประกาศ สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหารให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 - Info เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร No Gift Policy

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต ประจำปี 2563
040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2562
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สนข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   การขยายระยะเวลาการดเนินงานตามปฏิทินกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวดหมู่