การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบสำนักนายกมนตรี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรีที่ได้รับพระราชทาน และยังไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ

- ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561 -2564

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ สนข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

- ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในกระทรวงคมนาคม (ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562)

- ประกาศ สนข. เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562)

 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สนข. ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

 

 

หมวดหมู่