โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD)

รายละเอียดโครงการ :

- เอกสารเผยแพร่ :

  - TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 - Website โครงการ

 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 

 

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

 

 

Clip : เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ

- การพัฒนา TOD จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? 

- กระทรวงคมนาคม มีโครงการใดบ้างที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก TOD ? 

 

- อะไรคือปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนา TOD ? 

 

รถติด มลพิษ คุณภาพชีวิตแย่!!! กระทรวงคมนาคมเผย การพัฒนาเมืองยุคใหม่เพื่อแก้ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ตอน 1: TOD แก้ปัญหา พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 

ตอน 2: กระทรวงคมนาคมเผย แนวคิดสร้างเมืองน่าอยู่ตามหลัก TOD ต้องเป็นเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เอื้อต่อการใช้ชีวิตสำหรับทุกคน ทุกเพศวัย และส่งเสริมการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ ลดโลกร้อน

 

ตอน 3: กระทรวงคมนาคมเผยแผนพัฒนา EEC ดึงแนวคิด TOD มาร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้โครงการ

 

ตอน 4: กระทรวงคมนาคมเผย TOD เป็นจริงได้ ถ้าทุกฝ่าย ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมมือ ร่วมใจกัน