การฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายถอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transport Modelingฯ

การฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายถอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transport Modelingฯ

สนข. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายถอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transport Modeling และหลักสูตร Model Practice

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มอบหมายให้นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางวิชาการปฏิบัติและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร Introduction to Transport Modeling และหลักสูตร Model Practice ภายใต้โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และสำรวจรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรของ สนข. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ สนข. เนื้อหาการอบรมมีรายละเอียดประกอบด้วย Survey and Data analysis ในรายละเอียดข้อมูลสำรวจความต้องการการเดินทางระดับกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นการสำรวจ Household Travel Survey และสำรวจที่ได้จากแบบสอบถาม และการศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญในการพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM: Extended Bangkok Urban Area Model)

หมวดหมู่