จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ” ครั้งที่ 4

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพฯ” ครั้งที่ 4

สนข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย” ครั้งที่ 4

            นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลักดันการดำเนินงานนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย” ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมสรรพสามิต สำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด German International Cooperation: GIZ) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สนข. เป็นการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis) ในการปรับปรุงนโยบายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านยานยนต์ในประเทศไทย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอในการปรับปรุงนโยบาย ฯ และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อผลักดันการดำเนินนโยบาย ฯ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

หมวดหมู่