การศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก–เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก–เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนข. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 5)

 

         นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนจากกรมทางหลวง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน สมาคมสถาปนิกสยาม นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ช่วงอำเภอดอนสัก – เชื่อมโยงกับทางรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและรับไว้ใช้ในราชการต่อไป          

หมวดหมู่