ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

สนข. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ          

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สถาบันการเดินและการจักรยานไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้เชิญมิสเตอร์บลูโน่ ฟานส์ ซีบลู๊ก จากประเทศเบลเยี่ยม มาบรรยายเกี่ยวกับความสำเร็จกรณีศึกษาการส่งเสริมการใช้จักรยานเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจาก 4 ประเทศในยุโรป เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการขนส่งมวลชนเชื่อมต่อการเดินและการใช้จักรยานตลอดจนการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดเป็นรูปธรรมในประเทศไทยต่อไป

หมวดหมู่