สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตาม สขร.1 (รายปี)