การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งของประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งของประเทศ

สนข. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งของประเทศ

นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร สถาบันการเดินและการจักรยานไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ German International Cooperation: GIZ) การประชุมเป็นการทบทวนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งของประเทศและช่องว่างในการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งของประเทศ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคขนส่งและร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคการขนส่งต่อไป

หมวดหมู่